Loading...
Skip to main content

Điều 7. Thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm

1. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên gồm các tài liệu sau:

a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (theo Mẫu số 01);

b) Danh sách Hòa giải viên đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 16a);

c) Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15);

d) Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (quy định tại khoản 2 Điều này).

2. Hồ sơ cá nhân:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 11);

b) Sơ lược lý lịch (theo Mẫu số 13);

c) Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn giá trị trong 06 tháng);

đ) Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm một trong các giấy tờ sau đây:

đ1) Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên;

đ2) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác;

đ3) Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.


Mẫu số 11: Đơn đề nghị bổ nhiệm làm Hòa giải viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

……., ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

Tên tôi là:  Sinh ngày:  

Quê quán:  

Hộ khẩu thường trú:  

Chỗ ở hiện nay:  Điện thoại liên lạc:  

Dân tộc:  

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:   

Nghề nghiệp hiện nay:  

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tôi thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để làm Hòa giải viên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân bổ nhiệm tôi làm Hòa giải viên của Tòa án nhân dân …………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan chấp hành pháp luật, các nguyên tắc, bảo mật thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tòa án nhân dân về mọi hành vi vi phạm của mình.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 12: Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

……., ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN

Tên tôi là:  Sinh ngày:  

Quê quán:  

Hộ khẩu thường trú:  

Chỗ ở hiện nay:  Điện thoại liên lạc:  

Dân tộc:  

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:   

Đã là Hòa giải viên nhiệm kỳ:  

Căn cứ quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tôi thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục làm Hòa giải viên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân bổ nhiệm lại tôi làm Hòa giải viên Tòa án nhân dân……….. …………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan chấp hành pháp luật, các nguyên tắc, bảo mật thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tòa án nhân dân về mọi hành vi vi phạm của mình.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 13: Sơ lược lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

image

image

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………….... 2. Nam (Nữ):……….. ……

3. Sinh ngày ………tháng ……..năm ………

4. Nơi sinh ………………………………………………………………………

5. Quê quán: ……………………………………………………………..……..

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

…………………………………………………

7. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………

8. Dân tộc: …………………………. 9. Tôn giáo: ……………………………...…

10. Số CMND (CCCD):…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp…………

11. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: ……………………………………………………………..

- Giáo dục nghề nghiệp:……………………………………………………………

- Giáo dục đại học và sau đại học: …………………………………………………

- Ngoại ngữ (tiếng dân tộc): ……………………………………………………….

- Lý luận chính trị: …………………………………………………………………

12. Sở trường: …………………………………………………………………….

13. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………………………

14. Ngày vào Đảng:…….……/……./…….. Ngày chính thức ………/……../…….

15. Nghề nghiệp trước đây: …………………...……………………………………

16. Nghề nghiệp hiện nay: …………………...……………………………………..

17. Khen thưởng ……………………………………………………………………

18. Kỷ luật: ………………………………………………………………………..

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ

     
     
     
     
     

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

  
  
  
  

Tôi xin cam đoan bản khai sơ lược lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………ngày ………tháng ……năm………

Xác nhận của địa phương       Người khai

nơi đăng ký hộ khẩu     (ký, ghi rõ tên)

File toàn văn Thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 1258
cdscv