Loading...
Skip to main content
Nghị quyết 67/NQ-CP

Số ký hiệu:67/NQ-CP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:08/09/2014

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 67/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CHO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THAY MẶT CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC VỀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung phân công

Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc trong quy trình điều ước quốc tế sau đây:

1. Trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước;

2. Báo cáo Chủ tịch nước trước khi đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê chuẩn;

3. Trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực đối với các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước;

4. Chỉ đạo việc đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước;

5. Quyết định ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ trong trường hợp cần quyết định gấp nhằm bảo đảm yêu cầu đối ngoại;

6. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Điều 2. Phạm vi, điều kiện thực hiện phân công

1. Việc phân công quy định tại Điều 1 Nghị quyết này không áp dụng đối với các điều ước quốc tế được quy định tại khoản 14 Điều 70 Hiến pháp 2013, điều ước quốc tế có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc điều ước quốc tế có nội dung chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoặc việc thực hiện điều ước quốc tế đó yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ quy định của văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Việc phân công theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này chỉ được thực hiện khi trong hồ sơ trình, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao và ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan nhất trí với ý kiến của cơ quan đề xuất ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đó.

3. Trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế khác không thuộc nội dung phân công nêu tại Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. Chính phủ chịu trách nhiệm về những công việc đã phân công cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện tại Nghị quyết này. Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm báo cáo ra phiên họp Chính phủ gần nhất về việc thực hiện các công việc được phân công theo Nghị quyết này.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định của Hiến pháp 2013, Công ước Viên 1969 về Luật Điều ước và thực tiễn áp dụng để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Nghị quyết 67/NQ-CP

Số ký hiệu 67/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Lĩnh vực
Ngoại giao
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 08/09/2014
Ngày có hiệu lực 08/09/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 2921

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv